· 

Trailer Coast to Coast - 20.000 km Enduroreise Südliches Afrika